نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پردازش سيگنال پيشرفته
 1 دوره 
عنوان نشریه:  پردازش سيگنال پيشرفته
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
مدیرمسئول:  دكتر سبلان دانشور
سردبیر:  دكتر محمدعلي طينتي
:تارگاه  http://jasp.tabrizu.ac.ir
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز
کد ISSN:  2676-3397
نوع نشریه:  دو فصلنامه