مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي و مديريت كيفيت
 3 دوره
عنوان نشریه:  مهندسي و مديريت كيفيت
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  مركز پژوهش كيفيت و بهره وري پارسيان
مدیرمسئول:  دكتر عباس سقايي
سردبیر:  دكتر محمد بامني مقدم
تارگاه:  http://www.pqprc.ir
رایانامه:  jqem@pqprc.ac.ir
تلفن:  09212814307
کد ISSN:  2322-1305
نوع نشریه:  فصلنامه