مشخصات نشريه:  

فصلنامه اپي ژنتيك
 0 دوره
عنوان نشريه:  اپي ژنتيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مديرمسئول:  دكتر درمحمد كردي تمنداني
سردبير:  دكتر درمحمد كردي تمنداني
تارگاه:  http://jep.usb.ac.ir
تلفن:  31136309 (054)
نوع نشريه:  فصلنامه