مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت كسب و كار بين المللي
 2 دوره
عنوان نشريه:  مديريت كسب و كار بين المللي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  سيد صمد حسيني
سردبير:  ناصر صنوبر
تارگاه:  http://jiba.tabrizu.ac.ir
رایانامه:  jiba@tabrizu.ac.ir
كد ISSN:  2588-5057
نوع نشريه:  فصلنامه