مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله ايراني ماهي شناسي
 3 دوره
عنوان نشريه:  مجله ايراني ماهي شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن ماهي شناسي ايران
مديرمسئول:  دكتر يزدان كيواني
سردبير:  پروفسور حميدرضا اسماعيلي
تارگاه:  ijichthyol.org
رایانامه:  HRESMAEILI22GMAIL.COM
نشانی:  گروه شيلات، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 838111-84156، ايران
كد ISSN:  2383-1561
نوع نشريه:  فصلنامه