مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه سيستم هاي جبري
 5 دوره
عنوان نشريه:  سيستم هاي جبري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديرمسئول:  احمد نزاكتي رضازاده
سردبير:  ابراهيم هاشمي
تارگاه:  http://jas.shahroodut.ac.ir
رایانامه:  JAS@SHAHROODUT.AC.IR
تلفن:  32392204 (023)
نشانی:  شاهرود، چهارراه هفت تير، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود، پژوهشگاه فناوري هاي نوين، دفتر پژوهش هاي علمي
كد ISSN:  2345-5128
نوع نشريه:  دو فصلنامه