مشخصات نشريه:  

فصلنامه مكانيك سنگ
 1 دوره
عنوان نشريه:  مكانيك سنگ
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مكانيك سنگ ايران
مديرمسئول:  دكتر عبدالهادي قزوينيان
سردبير:  دكتر كوروش شهريار
تارگاه:  http://journal.irsrm.net
رایانامه:  info@journal.irsrm.net
تلفن:  88630482 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس، انجمن مكانيك سنگ ايران
نوع نشريه:  فصلنامه