نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي نوين فيزيك
 1 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي نوين فيزيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين مجلس آرا
سردبیر:  دكتر محمد اسمعيل عظيم عراقي
:تارگاه  http://jmrph.khu.ac.ir
رایانامه:  jmrph@khu.ac.ir
تلفن:  86072787 (021)
صندوق پستی:  3587-15815
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، شمار 43، نشريه پژوهش هاي نوين فيزيك، كدپستي: 15719-14911
کد ISSN:  2588-493x
نوع نشریه:  دو فصلنامه