مشخصات نشريه:  

فصلنامه هيدروژئولوژي
 2 دوره
عنوان نشريه:  هيدروژئولوژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  دكتر احمد جهانگيري
سردبير:  دكتر اصغر اصغري مقدم
تارگاه:  hydro.tabrizu.ac.ir
رایانامه:  Hydrogeology_tabriz@yahoo.com
تلفن:  33392623 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم طبيعي، دفتر مجله هيدروژئولوژي
كد ISSN:  2588-3011
نوع نشريه:  فصلنامه