نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات رفتار مصرف كننده
 2 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات رفتار مصرف كننده
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كردستان
مدیرمسئول:  رضا شافعي
سردبیر:  علي صنايعي
:تارگاه  http://cbs.uok.ac.ir
تلفن:  33664600 (087) (داخلي 2286)
نمابر:  33664600 (087) (داخلي 2286)
کد ISSN:  2383-4145
نوع نشریه:  دو فصلنامه