مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جامعه شناسي اقتصادي و توسعه
 1 دوره
عنوان نشريه:  جامعه شناسي اقتصادي و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  فاطمه گلابي
سردبير:  حسين بني فاطمه
تارگاه:  http://sociology.tabrizu.ac.ir
تلفن:  33392286 (041)
نشانی:  تبريز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشكده حقوق و علوم اجتماعي
كد ISSN:  2322-4371
نوع نشريه:  دو فصلنامه