نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات جمعيتي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات جمعيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور
مدیرمسئول:  رسول صادقی
سردبیر:  محمد میرزایی
:تارگاه  http://jips.nipr.ac.ir/
رایانامه:  ipsjournal@nipr.ac.ir
تلفن:  88534321-4 داخلی 311 (021)
نمابر:  88502575 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 5، كدپستي: 1531635711
کد ISSN:  2676-5306
نوع نشریه:  دو فصلنامه