نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه روايت شناسي
 5 دوره 
عنوان نشریه:  روايت شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن نقد ادبي ايران
مدیرمسئول:  ابراهيم خدايار
سردبیر:  حميدرضا شعيري
:تارگاه  http://portal.iaalc.com
رایانامه:  portal.iaalc@sinaweb.net
تلفن:  88630233 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه تربيت مدرس، ضلع غربي درب جنوب دانشگاه، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي، انجمن علمي نقد ادبي ايران
نوع نشریه:  دو فصلنامه