مشخصات نشريه:  

فصلنامه زمين ساخت
 1 دوره
عنوان نشريه:  زمين ساخت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بيرجند
مديرمسئول:  دكتر محمودرضا هيهات
سردبير:  دكتر محمدمهدي خطيب
تارگاه:  http://tectonics.birjand.ac.ir
نوع نشريه:  فصلنامه