مشخصات نشريه:  

فصلنامه پرستاري، مامايي و پيراپزشكي
 1 دوره
عنوان نشريه:  پرستاري، مامايي و پيراپزشكي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مديرمسئول:  دكتر سينا وليئي
سردبير:  دكتر رضا قانعي قشلاق
تارگاه:  http://sjnmp.muk.ac.ir
رایانامه:  senajournal@muk.ac.ir
تلفن:  (087) - 33664645
نمابر:  (087) - 33664645
نشانی:  سنندج، خيابان پاسداران، روبروي هتل شادي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، دانشكده پرستاري و مامايي، معاونت پژوهشي، دفتر مجله علمي، كدپستي: 13446-66177
كد ISSN:  2476-4841
نوع نشريه:  فصلنامه