مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر
 1 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر مهدي رزاقي كاشاني
سردبير:  دكتر محمدرضا اميدخواه نسرين
تارگاه:  http://arcpe-old.modares.ac.ir
كد ISSN:  2588-5316
نوع نشريه:  فصلنامه