نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت اراضي
 4 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت اراضي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات خاك و آب
مدیرمسئول:  هادي اسدي رحماني
سردبیر:  حسين بشارتي
:تارگاه  http://lmj.areo.ir
رایانامه:  jolm@swri.ir
تلفن:  36220160 - 026
صندوق پستی:  31785-311
نشانی:  كرج، ميدان استاندارد، خيابان مشكين دشت، بعد از رزكان نو، بلوار امام خميني، موسسه تحقيقات خاك و آب
کد ISSN:  2345-6205
نوع نشریه:  دو فصلنامه