مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت اراضي
 2 دوره
عنوان نشريه:  مديريت اراضي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات خاك و آب
مديرمسئول:  هادي اسدي رحماني
سردبير:  حسين بشارتي
تارگاه:  http://lmj.areo.ir
رایانامه:  jolm@swri.ir
تلفن:  36220160 - 026
صندوق پستي:  31785-311
نشانی:  كرج، ميدان استاندارد، خيابان مشكين دشت، بعد از رزكان نو، بلوار امام خميني، موسسه تحقيقات خاك و آب
كد ISSN:  2345-6205
نوع نشريه:  دو فصلنامه