نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت نوآوري در سازمان هاي دفاعي
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت نوآوري در سازمان هاي دفاعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه هوايي شهيد ستاري، دانشكده مديريت
مدیرمسئول:  دكتر جلال راعي
سردبیر:  دكتر فرج اله رهنورد
:تارگاه  http://www.qjimdo.ir
رایانامه:  qjimdo@gmail.com
نشانی:  تهران، ميدان آزادي، مهرآباد جنوبي، خيابان دانشگاه هوايي شهيد ستاري، كدپستي: 13846-63113
نوع نشریه:  فصلنامه