نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مباني نظري هنرهاي تجسمي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مباني نظري هنرهاي تجسمي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمد كاظم حسنوند
سردبیر:  دكتر عفت السادات افضل طوسي
:تارگاه  http://jtpva.alzahra.ac.ir
رایانامه:  jtpva@alzahra.ac.ir
تلفن:  09351390923
نشانی:  تهران، ده ونك، دانشگاه الزهرا، دانشكده هنر
کد ISSN:  2538-5666
نوع نشریه:  دو فصلنامه