مشخصات نشريه:  

سالنامه مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
 2 دوره
عنوان نشريه:  مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دكتر هلن مربي هروي
مديرمسئول:  دكتر هلن مربي هروي
سردبير:  دكتر هلن مربي هروي
تارگاه:  http://emsd.ir
رایانامه:  emsdjournal@yahoo.com
تلفن:  021- 22577286
كد ISSN:  2588-378x
نوع نشريه:  سالنامه