مشخصات نشريه:  

فصلنامه توليد علم
 2 دوره
عنوان نشريه:  توليد علم
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان مركزي
مديرمسئول:  دكتر عبدالله جاسبي
سردبير:  دكتر تقي ترابي
تارگاه:  www.sp.rvp.iau.ir
رایانامه:  info@sp.rvp.iau.ir
تلفن:  22586210-22550162 (021)
نمابر:  22586210-22550162 (021)
نشانی:  تهران، خيابان پاسداران، شماره 254، طبقه پنجم، دفتر گسترش توليد علم
نوع نشريه:  فصلنامه