نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه رخساره هاي رسوبي
 15 دوره 
عنوان نشریه:  رخساره هاي رسوبي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا عاشوري
سردبیر:  دكتر عليرضا عاشوري
:تارگاه  https://jearth.um.ac.ir/
رایانامه:  gs@um.ac.ir
تلفن:  38804143 (051)
نمابر:  38804143 (051)
صندوق پستی:  90775/1436
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم، گروه زمين شناسي، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-787x
نوع نشریه:  دو فصلنامه