مشخصات نشريه:  

فصلنامه خشك بوم
 8 دوره
عنوان نشريه:  خشك بوم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه يزد
مديرمسئول:  دكتر حميدرضا عظيم زاده
سردبير:  دكترمحمدرضا اختصاصي
تارگاه:  http://aridbiom.yazd.ac.ir
رایانامه:  aridlandj@yazduni.ac.ir
تلفن:  38210698 (035)
نمابر:  38210698 (035)
صندوق پستي:  89195-741
نشانی:  يزد، دانشگاه يزد، پژوهشكده مناطق خشك و بياباني، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-790x
نوع نشريه:  فصلنامه