مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت فرهنگي
 11 دوره
عنوان نشريه:  مديريت فرهنگي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر سيدرضا صالحي اميري
سردبير:  دكتر كريم حمدي
تارگاه:  www.maff.ir
رایانامه:  cultural.management@srbiau.ac.ir
تلفن:  44869665 (021)
نمابر:  44869665 (021)
نشانی:  تهران، بالاتر از ميدان پونك، انتهاي بلوار اشرفي اصفهاني به سمت حصارك، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-3327
نوع نشريه:  فصلنامه