مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و تحقيقات هوافضا
 1 دوره
عنوان نشريه:  علوم و تحقيقات هوافضا
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر حسين شاهوردي
سردبير:  دكتر محمد طيبي رهني
تلفن:  44865121 (021)
نمابر:  44865121 (021)
صندوق پستي:  14155-4933
نشانی:  تهران، انتهاي اشرفي اصفهان، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضا
نوع نشريه:  فصلنامه