نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 47 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مديريت شهري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر سيدرضا صالحي اميري
سردبیر:  دكتر كريم حمدي
:تارگاه  http://ums.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  urbanmanagement@ srbiau.ac
تلفن:  44869701-3 (021)
نمابر:  44869701-3 (021)
نشانی:  تهران، ميدان پونك، بزرگراه اشرفي اصفهاني، به طرف حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده اقتصاد و مديريت، دفتر مجله
نوع نشریه:  فصلنامه