مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي قرآن و حديث (مقالات بررسي ها)
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي قرآن و حديث (مقالات بررسي ها)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر احمد باقري
سردبير:  دكتر منصور پهلوان
تارگاه:  jqst.ut.ac.ir
رایانامه:  jqst@ut.ac.ir
تلفن:  42762000-152داخلي
نمابر:  42762952
صندوق پستي:  15766/4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، تقاطع خيابان شهيد استاد مطهري، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، كدپستي: 1576613111
كد ISSN:  9430-2008
نوع نشريه:  دو فصلنامه