نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي (مقالات و بررسي ها)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  فقه و مباني حقوق اسلامي (مقالات و بررسي ها)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر احمد باقري
سردبیر:  دكتر علي مظهر قراملكي
:تارگاه  jjfil.ut.ac.irhttp://jjfil.ut.ac.ir
رایانامه:  jjfil@ut.ac.ir
تلفن:  42762000 (021)
نمابر:  42762999 (021)
صندوق پستی:  15766-4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، تقاطع خيابان شهيد استاد مطهري، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، كدپستي: 1576613111
کد ISSN:  2008-8744
نوع نشریه:  دو فصلنامه