مشخصات نشريه:  

فصلنامه پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران
 11 دوره
عنوان نشريه:  پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  دكتر پرويز تاجيك
سردبير:  دكتر منصور بيات
تارگاه:  jcp.srbiau.ac.ir
رایانامه:  jcp@srbiau.ac.ir
تلفن:  44804170 (021)
نمابر:  44804169 (021)
صندوق پستي:  14515/775
نشانی:  تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
كد ISSN:  2228-5962
نوع نشريه:  فصلنامه