مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تحقيقات بتن
 5 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات بتن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  دكتر علي صدر ممتازي
سردبير:  دكتر هرمز فاميلي
تارگاه:  research.guilan.ac.ir
رایانامه:  cjiguilan@gmail.com
تلفن:  6690590 (0131)
نمابر:  66902710 (0131)
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه گيلان، دانشکده فني
نوع نشريه:  دو فصلنامه