نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پترولوژي
 36 دوره 
عنوان نشریه:  پترولوژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر قدرت ترابي
سردبیر:  دكتر قدرت ترابي
:تارگاه  http://ijp.ui.ac.ir/
رایانامه:  petrology@res.ui.ac.ir
تلفن:  37932350 (031)
نمابر:  37932350 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه 2، اداره چاپ و انتشارات و مجلات دفتر مجله، كدپستي: 8174673441
کد ISSN:  2228-5210
نوع نشریه:  فصلنامه