نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت فرهنگ سازماني
 46 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت فرهنگ سازماني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس فارابي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبیر:  دكتر حسين خنيفر
:تارگاه  https://jomc.ut.ac.ir/
رایانامه:  jomc@ut.ac.ir
تلفن:  36166295 (025)
نمابر:  36166295 (025)
صندوق پستی:  357
نشانی:  قم، بلوار دانشگاه، جاده قديم تهران، كدپستي: 3718117469
کد ISSN:  1735-6571
نوع نشریه:  فصلنامه