مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي)
 10 دوره
عنوان نشريه:  علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر حميد نيازمند
سردبير:  دكتر محمدرضا ماه پيكر
تارگاه:  jm.um.ac.ir
رایانامه:  ejour@um.ac.ir
تلفن:  38806024 (051)
نمابر:  38806025 (051)
صندوق پستي:  91775-1111
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، دفتر نشريه
كد ISSN:  2008-918X
نوع نشريه:  فصلنامه