مشخصات نشريه:  

فصلنامه جداسازي و پديده هاي انتقال (دانشكده مهندسي)
 2 دوره
عنوان نشريه:  جداسازي و پديده هاي انتقال (دانشكده مهندسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  اسماعيل آيتي
سردبير:  سيدحسين نوعي
تارگاه:  jm.um.ac.ir
رایانامه:  ejour@um.ac.ir
تلفن:  8806024 (0511)
نمابر:  8806024 (0511)
صندوق پستي:  91775-1111
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، دفتر نشريه
كد ISSN:  2228-5490
نوع نشريه:  فصلنامه