نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي متالورژي و مواد (دانشكده مهندسي)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي متالورژي و مواد (دانشكده مهندسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر علي حائريان اردكاني
سردبیر:  جليل وحدتي خاكي
:تارگاه  https://jmme.um.ac.ir/
رایانامه:  ejour@um.ac.ir
تلفن:  38806024 (051)
نمابر:  38807384 (051)
صندوق پستی:  91775/1111
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-7462
نوع نشریه:  فصلنامه