مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد
مديرمسئول:  دكتر محمدحكيم آذر
سردبير:  دكتر جهانگير فكري ارشاد
تارگاه:  www.iaushk.ac.ir
رایانامه:  ic@iaushk.ac.ir
تلفن:  09136057310
نشانی:  شهركرد، رحمتيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، طبقه اول، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  2345-5403
نوع نشريه:  فصلنامه