مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي نوين دامپزشكي (پاتوبيولوژي دامپزشكي)
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي نوين دامپزشكي (پاتوبيولوژي دامپزشكي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد
مديرمسئول:  دكتر فيروز فدايي فرد
سردبير:  دكتر علي رضا خاني
تارگاه:  www.jvmr.iaushk.ac.ir
رایانامه:  jvmr@iaushk.ac.ir
تلفن:  3361045 (0381)
نمابر:  3361045 (0381)
صندوق پستي:  166
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد، دانشكده دامپزشكي، دفتر مجله
كد ISSN:  5164-2228
نوع نشريه:  فصلنامه