مشخصات نشريه:  

فصلنامه فقه پزشكي
 7 دوره
عنوان نشريه:  فقه پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، گروه فقه پزشكي
مديرمسئول:  دكتر سيد مصطفي محقق داماد
سردبير:  دكتر سعيد نظري توكلي
تارگاه:  journals.sbmu.ac.ir
رایانامه:  FEGHH@SBMU.AC.IR
تلفن:  88781036 (021)
نمابر:  88777539 (021)
نشانی:  تهران، خيابان وليعصر (عج)، روبروي خيابان شهيد عباسپور، كوچه شمس، شماره 8، مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
كد ISSN:  2008-8620
نوع نشريه:  فصلنامه