نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران)
 42 دوره 
عنوان نشریه:  محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  علي سلاجقه
سردبیر:  نعمت الله خراساني
:تارگاه  https://jne.ut.ac.ir/
رایانامه:  jne@ut.ac.ir
تلفن:  2223044 (0261)
نمابر:  22257780 (0261)
صندوق پستی:  31585-4314
نشانی:  كرج، دانشكده منابع طبيعي
کد ISSN:  2008-7764
نوع نشریه:  فصلنامه