مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)
 9 دوره
عنوان نشريه:  علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مديرمسئول:  دكتر عليرضا احمدي
سردبير:  دكتر حميدرضا جوشقاني
تارگاه:  www.mlj.goums.ac.ir
رایانامه:  mligoums@yahoo.com
تلفن:  981732450093
نمابر:  32423093 (017)
صندوق پستي:  1735-9007
نشانی:  گرگان، كيلومتر 2 جاده گرگان-ساري، دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دانشكده پيراپزشكي، دفتر مجله
كد ISSN:  2538-4449
نوع نشريه:  دو ماهنامه


اين نشريه از سال 1395/2017 به صورت انگليسي با نام MEDICAL LABORATORY JOURNAL منتشر مي گردد.