برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حسين نصيريان
سردبیر:  دكتر مجيد ميرصدرايي
:تارگاه  http://js.mshdiau.ac.ir/msj
رایانامه:  msjiaum@mshdiau.ac.ir
تلفن:  6220011-14 (0511)
نمابر:  6230720 (0511)
نشانی:  مشهد، قاسم آباد، بلوار اماميه، اماميه 59، سازمان مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، دفتر مجله، كدپستي: 9187147578
کد ISSN:  1735-7594
نوع نشریه:  فصلنامه