مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
 7 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
مديرمسئول:  دكتر حسين نصيريان
سردبير:  دكتر مجيد ميرصدرايي
تارگاه:  http://js.mshdiau.ac.ir/msj
رایانامه:  msjiaum@mshdiau.ac.ir
تلفن:  6220011-14 (0511)
نمابر:  6230720 (0511)
نشانی:  مشهد، قاسم آباد، بلوار اماميه، اماميه 59، سازمان مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، دفتر مجله، كدپستي: 9187147578
كد ISSN:  1735-7594
نوع نشريه:  فصلنامه