نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ادبيات فارسي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  ادبيات فارسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
مدیرمسئول:  دكتر رضا اشرف زاده
سردبیر:  دكتر رضا اشرف زاده
رایانامه:  ft.adab88@yahoo.com
نشانی:  مشهد مقدس، قاسم آباد، چهارراه اماميه، خيابان شاهد، مجتمع علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-8000
نوع نشریه:  فصلنامه