نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گياه پزشكي
 14 دوره 
عنوان نشریه:  گياه پزشكي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز
مدیرمسئول:  دكتر هادي استوان
سردبیر:  دكتر ساسان قاسمي
:تارگاه  http://plantprotection.scu.ac.ir/
رایانامه:  ppj@iaushiraz.ac.ir
تلفن:  2345321 (0711)
نمابر:  2342345 (0711)
صندوق پستی:  71993-4
نشانی:  شيراز، كيلومتر 5 جاده شهر جديد صدرا، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز، دانشكده علوم كشاورزي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2008-3114
نوع نشریه:  فصلنامه