مشخصات نشريه:  

فصلنامه فني و مهندسي
 2 دوره
عنوان نشريه:  فني و مهندسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
مديرمسئول:  دكتر حسن احمدي ترشيزي
سردبير:  دكتر محمد علي خليل زاده
تارگاه:  www.iaumjournals.com
رایانامه:  info@iaumjournals.com
تلفن:  6625055 (0511)
نمابر:  6625055 (0511)
نشانی:  مشهد مقدس، قاسم آباد، دانشكده مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، دبيرخانه مجله
كد ISSN:  1735-1985
نوع نشريه:  فصلنامه