مشخصات نشريه:  

فصلنامه فقه و تاريخ تمدن
 6 دوره
عنوان نشريه:  فقه و تاريخ تمدن
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
مديرمسئول:  دكتر عباس علي تفضلي
سردبير:  دكتر عباس علي تفضلي
رایانامه:  e-tarikh@yahoo.com
تلفن:  6613189 (0511)
نمابر:  6613189 (0511)
نشانی:  مشهد مقدس، قاسم آباد، ميدان مادر، مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  1735-8019
نوع نشريه:  فصلنامه