نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)
 36 دوره 
عنوان نشریه:  علوم دامي ايران ( علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  محمدرضا فتاحي مقدم
سردبیر:  محمد مرادي شهربابك
:تارگاه  https://ijas.ut.ac.ir/
رایانامه:  IJASC@UT.AC.IR
تلفن:  32221482 (026)
نمابر:  32221482 (026)
صندوق پستی:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر مجلات تخصصي علوم كشاورزي ايران، دانشكده علوم و مهندسي كشاورزي، كدپستي: 77871-31587
کد ISSN:  2008-4773
نوع نشریه:  فصلنامه