مشخصات نشريه:  

فصلنامه فيزيك اتمي و مولكولي
 2 دوره
عنوان نشريه:  فيزيك اتمي و مولكولي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مديرمسئول:  دكتر حسن فرخ پيام
سردبير:  دكتر رسول ملك فر
رایانامه:  j-physics@iau-tnb.ac.ir
تلفن:  22978102 (021)
نمابر:  22977861 (021)
نشانی:  تهران، ميدان هروي، خيابان مكران جنوبي، بوستان دهم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشكده علوم پايه، كدپستي: 1667934783
كد ISSN:  2008-9767
نوع نشريه:  فصلنامه