مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي تكويني
 6 دوره
عنوان نشريه:  زيست شناسي تكويني
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مديرمسئول:  دكتر صديقه اربابيان
سردبير:  دكتر احمد مجد
تلفن:  22944335 (021)
نشانی:  تهران، پاسداران، ميدان هروي، مكران جنوبي، خيابان بوستان دهم، دانشكده علوم زيستي، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-629X
نوع نشريه:  فصلنامه