مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
 16 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
مديرمسئول:  حميده محدثي
سردبير:  دكتر آرام فيضي
تارگاه:  www.unmf.ir
رایانامه:  info@unmf.ir
تلفن:  31937224 (044)
نمابر:  32240642 (044)
صندوق پستي:  1776
نشانی:  آذربايجان غربي، اروميه، بلوار رسالت، خيابان جهادكوي، اورژانس معاونت تحقيقات و فناوري
كد ISSN:  2008-6326
نوع نشريه:  دو ماهنامه