مشخصات نشريه:  

فصلنامه امداد و نجات
 10 دوره
عنوان نشريه:  امداد و نجات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران
مديرمسئول:  دكتر احمد سلطاني
سردبير:  دكتر سيدرضا رئيس كرمي
تارگاه:  www.jorar.ir
رایانامه:  emjo@helal-uast.ac.ir
تلفن:  88974892 (021)
نمابر:  88953897 (021)
صندوق پستي:  14166-44993
نشانی:  تهران، خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا، پلاك 1، موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران، معاونت پژوهشي دفتر مجله
كد ISSN:  2008-4544
نوع نشريه:  فصلنامه